University of Connecticut University of UC Title Fallback Connecticut

Jie He

JieHeJie He
Assistant Professor

Department of Chemistry
55 North Eagleville Road
Storrs, CT 06269-3060
Phone: 860.486.2744
Email: jie.he@uconn.edu  Web: http://chemistry.uconn.edu/person/jie-he/
 
 

Education

  • Postdoctoral Fellow, University of Maryland, College Park, 2011-2013
  • Ph.D. Université de Sherbrooke, Canada, 2010
  • M.S. Sichuan University, China, 2007
  • B.S. Sichuan University, China, 2005

 

Research Focus

Programmable synthesis of polymer/inorganic hybrid materials, biomimetic self-assembly of hybrid materials at all scales, molecule-mimicking self-assembly of anisotropic colloids in solution, and biomedical applications of hybrid materials and their assemblies.

 

Recent Publications

Jie He,# Lei Wang,# Zengjiang Wei, Yunlong Yang, Chaoyang Wang, Xiaojun Han, Zhihong Nie, “Vesicular Self-Assembly of Colloidal Amphiphiles in Microfluidics,” ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 9746-9751. (#equal contribution)

Zengjiang Wei, Jie He, Tony Liang, Hyuntaek Oh, Jasmin Athas, Zhen Tong, Chaoyang Wang, Zhihong Nie, “Autonomous Self-Healing of Poly(Acrylic Acid) Hydrogels Induced by the Migration of Ferric Ions,” Polym. Chem. 2013, 4, 4601.

Jie He, Xinglu Huang, Yan-Chun Li, Yijing Liu, Taarika Babu, Maria A. Aronova, Shouju Wang, Zhongyuan Lu, Xiaoyuan Chen, Zhihong Nie, “Self-Assembly of Amphiphilic Plasmonic Micelle-like Nanoparticles in Selective Solvents,” J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7974.

Jing Lin, Shouju Wang, Peng Huang, Zhe Wang, Shouhui Chen, Gang Niu, Wanwan Li, Jie He, Daxiang Cui, Guangming Lu, Xiaoyuan Chen, and Zhihong Nie, “Photosensitizer-Loaded Gold Vesicles with Strong Plasmonic Coupling Effect for Imaging-Guided Photothermal/Photodynamic Therapy,” ACS Nano, 2013, 7, 5320.

Jie He, Yijing Liu, Taylor Hood, Peng Zhang, Jinlong Gong, Zhihong Nie, “Asymmetric Organic/Metal(Oxide) Hybrid Nanoparticles: Synthesis and Applications,” Nanoscale, 2013, 5, 5151. (Invited Feature Article) (On the front cover)

Jie He, Zengjiang Wei, Lei Wang, Zuleykhan Tomova, Taarika Babu, Chaoyang Wang, Xiaojun Han, John T. Fourkasa, Zhihong Nie, “Hydrodynamic-Driven Self-Assembly of Giant Vesicles of Metal Nanoparticles for Remote-Controlled Release,” Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52,2463-2468.

Weikun Li, Peng Zhang, Ming Dai, Jie He, Taarika Babu, Ye-Long Xu, Renhua Deng, Ruijing Liang, Ming-Hui Lu, Zhihong Nie, Jintao Zhu, “Ordering of Gold Nanorods in Confined Spaces by Directed Assembly,” Macromolecules, 2013, 46, 2241-2248.

Peng Zhang, Jie He, Xinbin Ma, Jinlong Gong, and Zhihong Nie, Ultrasound Assisted Interfacial Synthesis of Gold Nanocones,” Chem. Comm. 2013, 49, 987-989.

Jie He, Peng Zhang, Taarika Babu, Yijing Liu, Jinglong Gong, Zhihong Nie, “Near-Infrared Light Responsive Vesicles of Au Nanoflowers,” Chem. Comm. 2013, 49, 576-578.

Jie He, Yijing Liu, Taarika Babu, Zengjiang Wei, Zhihong Nie, “Self-Assembly of Inorganic Nanoparticle Vesicles and Tubules Driven by Tethered Linear Block Copolymers,” J. Am. Chem. Soc. 2012, 48, 11342-11345.